ព្រលឹងអាស៊ី

១.

ព្រលឹងអាស៊ី
រូបរាងរបស់ ចិត្ត

គោល បំណង នៃ សមាគម គឺ

ដើម្បីជួយដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅអាស៊ីក្នុងវិស័យអប់រំ ការថែទាំសុខភាព ម្ហូបអាហារ វប្បធម៌ និងកម្សាន្ត។ វា ផ្តោត លើ ការ ជួយ កុមារ ជា ពិសេស ៖

ភូមិដាច់ស្រយាល

នៅ កន្លែង នោះ មនុស្ស ស្ម័គ្រ ចិត្ត ទាំង ស្រុង បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ តំបន់ ជន បទ ដើម្បី ចែក ចាយ ជំនួយ ដល់ កុមារ នៅ ក្នុង ភូមិ ដែល នៅ ឆ្ងាយ ពេក និង មិន សំខាន់ គ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ អង្គ ការ ក្រៅ រដ្ឋាភិបាល ធំ ៗ ។

កំព្រា

កន្លែង ដែល ជំនួយ មនុស្ស ធម៌ ពី អង្គការ ធំៗ មិន បាន មក ដល់។ វា ក៏ មាន គោល បំណង នាំ កុមារ ឲ្យ ខិត ទៅ ជិត ឪពុក ម្តាយ ជីវ សាស្ត្រ របស់ ពួក គេ ដោយ រក្សា ការ ទាក់ ទង និង ការ គាំទ្រ ។

អ្នក ឈីហ្វុននី

នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ មាន កុមារ ចំនួន ១០.០០០ នាក់ ចំណាយ ពេល ១០.០០០ ថ្ងៃ នៅ តាម ដង ផ្លូវ ដោយ ពុះ ចង្អោរ តាម គំនរ សំរាម។ គេកំពុងទទួលរងនូវអំពើហឹង្សាខាងកាយ និងសីលធម៌ គ្រប់បែបយ៉ាងគឺ ជំងឺ ពេស្យាចារ ថ្នាំ... រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា មិន អាច ដោះ ស្រាយ បាន ទេ 

រូបភាពពី AME D'ASIE