ព្រលឹងអាស៊ី

១.

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

អរគុណ! សាររបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើ។
មិន អាច ផ្ញើ សារ របស់ អ្នក បាន ទេ ។ សូម ជួសជុល កំហុស បន្ទាប់ មក សាកល្បង ម្ដង ទៀត ។

រូបភាពពី AME D'ASIE