ព្រលឹងអាស៊ី

១.

បេសកកម្មកម្ពុជា

យើង រីករាយ ក្នុង ការ កត់ សម្គាល់ ថា សកម្ម ភាព ដែល កំពុង អនុវត្ត បច្ចុប្បន្ន គឺ នៅ ឆ្ងាយ ពី សកម្ម ភាព ដែល យើង បាន អនុវត្ត នៅ ឆ្នាំ 2002 ។ ដំបូង ត្រូវ បាន កំណត់ ដើម្បី ជួយ ជន ជាតិ ភាគ តិច ដែល បាន ជួប ប្រទះ នៅ តាម ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ យើង នៅ ក្នុង តំបន់ អាស៊ី តិចតួច និង ដោយ មិន ធ្វើ ឲ្យ មាន សំឡេង រំខាន ណា មួយ ដែល យើង មាន ដោយសារ ភាព សប្បុរស និង ការងារ របស់ អ្នក អាច កសាង អង្គ ការ ក្រៅ រដ្ឋាភិបាល ដ៏ រឹង មាំ ផ្នែក ហិរញ្ញ វត្ថុ នយោបាយ និង សាសនា ឯក រាជ្យ ។

ឥឡូវ នេះ យើង មាន មោទនភាព ដែល អាច ជួយ មនុស្ស វ័យ ចាស់ ឬ ពិការ ១១០ នាក់ និង កុមារ ៤៥០ នាក់

ហើយ ទោះបី ជា មនុស្ស មួយ ចំនួន នៅ តែ គិត ថា ទង្វើ របស់ យើង គឺ ចាំបាច់ ជា ការ ធ្លាក់ ចុះ នៃ មហា សមុទ្រ នៃ ទុក្ខ វេទនា ក៏ ដោយ យើង សប្បាយ ចិត្ត ដែល ការ ធ្លាក់ ទឹក នេះ ធ្វើ ឲ្យ កុមារ និង មនុស្ស វ័យ ចាស់ ញញឹម ។

មុន ពេល បញ្ចប់ ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ ការ កែ តម្រូវ សម្រាប់ អ្នក ដែល ខ្ញុំ អាច ជំរុញ ក្នុង អំឡុង ពេល ទឹក ជំនន់ ចុង ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ ការ អំពាវនាវ ដ៏ ពិសេស នេះ គឺ ជា បញ្ហា នៃ ការ រស់ រាន មាន ជីវិត សម្រាប់ ក្រុម គ្រួសារ មួយ ចំនួន ។

ការ រក ឃើញ

ផ្ទុយ ពី អ្វី ដែល យើង បាន គិត នោះ ចំនួន កុមារ ដែល ចូល រៀន នៅ សាលា Kampong Krabey បាន ថយ ចុះ។  ពិតណាស់ ដោយមានការជួយក្នុងការកើនឡើងនូវតម្លៃម្ហូបអាហារ កុមារជាច្រើនដែលឪពុកម្តាយមិនអាចគាំទ្រខ្លួនឯងបាន ត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីសាលារៀនទៅធ្វើការនៅវាលស្រែទំពាំងបាយជូរ។ ជា អកុសល មធ្យោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ យើង មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ យើង ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នេះ ទេ ដែល នឹង បង្ខំ កុមារ ទាំង នេះ ឲ្យ ធ្វើ ការ ពេញ មួយ ជីវិត របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ ដោយ គ្មាន សង្ឃឹម ថា នឹង មាន ជីវិត ល្អ ប្រសើរ ជាង នេះ ។ 

បេសកកម្មដំបូង

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ជា ថ្មី ម្តង ទៀត សូម អរគុណ ចំពោះ ការ បរិច្ចាគ របស់ អ្នក ដូច ជា រាល់ ឆ្នាំ យើង អាច ផ្តល់ នូវ សុភមង្គល មួយ ថ្ងៃ ដល់ កុមារ ដែល មាន ទុក្ខ កង្វល់ យ៉ាង ខ្លាំង ។  ពិធី បុណ្យ នេះ បាន កើត ឡើង នៅ ក្នុង បរិយាកាស នៃ អំណរ និង ការ ខ្វល់ខ្វាយ ចំពោះ កូនៗ ។ ថ្ងៃ នេះ គឺ សម្រាប់ ពួក គេ ដែល ជា ថ្ងៃ ដ៏ ស្រស់ ស្អាត បំផុត ក្នុង ឆ្នាំ នេះ គឺ ជា ពេល តែ មួយ គត់ ដែល ពួក គេ ធ្វើ អាហារ ពិត ប្រាកដ និង ឱកាស ដើម្បី អាច រស់ នៅ ថ្ងៃ របស់ កុមារ ដោយ មិន បារម្ភ ។ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ សម្រាប់ អាហារ នៅ លើ តុ ៤០ ដែល សិស្ស ៣៥៥ នាក់ មាន វត្តមាន ៖
អាហារបំប៉ន1 beef stir-fry, 1 vermicelli salad, 1 pork spine acid soup, 1 pork stir-fry with various vegetables, unlimited rice, 1 bottles of soda, 10 bottles of 50 cl of mineral water and 10 dessert trays (multiple Khmer cakes)
ម្ហូប នេះ ត្រូវ បាន តាម ដាន ដោយ ការ រាំ បែប ប្រពៃណី ខ្មែរ ហើយ នៅ លើ ចង្វាក់ ញាក់សាច់ ក្មេង ៗ អាច បញ្ចេញ នូវ ចង្វាក់ joie de vivre ទាំង អស់ របស់ ខ្លួន បាន នៅ លើ តន្ត្រី សម័យ ទំនើប។

បេសកកម្មទី២

ថ្ងៃ នោះ បាន បញ្ចប់ នៅ ប្រហែល ម៉ោង 7 ល្ងាច ជាមួយ នឹង ការ ចែក ចាយ សម្រាប់ សិស្ស ម្នាក់ ៗ នៃ កាបូប សាលា ដែល មាន វត្ថុ សាលា និង វត្ថុ ស្មុគស្មាញ ជា ច្រើន ដែល មាន ស្នាម ប្រឡាក់ នៃ បាហ្វហ្វាឡូ ស្ងួត ។ កុមារ ដែល មាន ទុក្ខ កង្វល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដែល ត្រូវ បាន គេ តាមដាន ពេញ មួយ ឆ្នាំ ចែក ចាយ ព្រម ទាំង មនុស្ស ចាស់ ដែល គ្មាន គ្រួសារ ដើម្បី គាំទ្រ ពួក គេ ទទួល បាន ថង់ អង្ករ ៥០ គីឡូក្រាម។ ជា ថ្មី ម្តង ទៀត ជំនួស ឲ្យ កូនៗ ទាំង អស់ ដែល អ្នក បាន ញញឹម នោះ មនុស្ស ចាស់ ដែល អ្នក អនុញ្ញាត ឲ្យ បរិភោគ ហើយ ឪពុក ម្ដាយ ដែល អ្នក កំពុង ជួយ យក ឈ្នះ លើ ទុក្ខ កង្វល់ ដែល មិន អាច ចិញ្ចឹម កូន បាន យើង សូម អរគុណ ពី ផ្នែក ខាង ក្រោម នៃ ដួង ចិត្ត របស់ យើង ។