ព្រលឹងអាស៊ី

១.

បេសកកម្មកម្ពុជា

ការបែងចែកការ vicsizes 

គណនី តូច មួយ ក្នុង រូបថត សកម្មភាព ចុង ក្រោយ របស់ យើង នៅ ភូមិ Kompong Krabey។ ជាមួយ គ្នា នេះ ដែរ ការ ថ្លែង អំណរ គុណ របស់ នាយក សាលា និង មេ ភូមិ ផ្សេងៗ នៅ ស្រុក ខ្មែរ ដែល មាន ការ បក ប្រែ ជា ភាសា បារាំង ក៏ ដូច ជា បញ្ជី កុមារ និង មនុស្ស ចាស់ ដែល យើង ចែក ចាយ អង្ករ នោះ ផង ដែរ។
លោក អ្នក នឹង កត់ សម្គាល់ ថា នៅ កម្រិត នៃ ការ ថ្លែង អំណរ គុណ វា លេច ចេញ ពី សមាគម ឈ្មោះ អ្នក គ្រប់ គ្រង របស់ យើង នៅ លើ គេហទំព័រ អ្នកស្រី Chantévi Chuong។
ពិតមែនហើយ យើងបានសំណូមពរពីមន្ត្រីភូមិឲ្យឧបត្ថម្ភមនុស្សចាស់ចំនួន១១នាក់ ដោយគ្មានគ្រួសារ និងអស់ចិត្តទាំងស្រុង។
តម្រូវការអប្បបរមាគឺ 500 g នៃ rice ក្នុងមួយថ្ងៃ x 30 ថ្ងៃ
នោះ គឺ 1,000 រៀល ក្នុង មួយ ថ្ងៃ x 30 ថ្ងៃ
នោះ គឺ ប្រហែល ជា $ 8 ក្នុង មួយ មនុស្ស ក្នុង មួយ ខែ ។ នោះ គឺ ប្រហែល ជា 6 អឺរ៉ូ ក្នុង មួយ ខែ ក្នុង មួយ មនុស្ស ។
ខ្ញុំ ដឹង ថា នេះ មិន ធំ ទេ ប៉ុន្តែ បន្ទាប់ ពី បាន ឆ្លុះ បញ្ចាំង និង យល់ ព្រម ជាមួយ មេ ភូមិ លែង មាន ថវិកា ចាំបាច់ ទៀត ហើយ មិន ចង់ សួរ អ្នក ទៀត ទេ ដោយ បាន ធ្វើ វា រួច ហើយ សម្រាប់ ការ សាង សង់ សាលា យើង ត្រូវ តែ ដឹង ថា យើង មិន អាច ឧបត្ថម្ភ ថវិកា ទាំង នោះ បាន សម្រាប់ ឆ្នាំ នេះ ទេ ។
អ្នកស្រី ចាន់តេវី ក្នុង អំឡុង ពេល បំពេញ បេសកកម្ម របស់ អ្នកស្រី បាន ប្រឈម នឹង ការ ឈឺចាប់ យ៉ាង ខ្លាំង របស់ ប្រជាជន ទាំង នេះ បាន សម្រេច ចិត្ត ធ្វើ កាយវិការ ផ្ទាល់ ខ្លួន ហើយ នេះ គឺ ដោយ ហេតុ ផល នេះ ហើយ ដែល ឈ្មោះ របស់ អ្នកស្រី លេច ឡើង ក្រៅ ពី ឈ្មោះ របស់ សមាគម។
បេសកកម្ម បន្ទាប់ របស់ យើង នឹង ត្រូវ ទៅ ទី នោះ ដើម្បី ជួប ជាមួយ ប្រធាន ភូមិ និង ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ មួយ ដើម្បី កុំ ឲ្យ អំណត់ អត់ ដែល យើង ប្រឈម មុខ នៅ ឆ្នាំ នេះ នឹង មិន កើត ឡើង ម្តង ទៀត ទេ ។
គ្រូ បង្រៀន សាលា ដែល នៅ ពី ក្រោយ កុមារា នាយក សាលា នាយ ប៉ុស្ដិ៍ ភូមិ ៥ នាក់ រួម ទាំង ស្ត្រី ជា អាវ ខ្មៅ អាយុ ៩៤ ឆ្នាំ និង កុមារី អម ដំណើរ ដោយ អ្នកស្រី ចាន់តេវ ឈូន យើង ជា អចិន្ត្រៃយ៍ នៅ រាជធានី ភ្នំពេញ ដាក់ រូប ថត ជាមួយ ថង់ អង្ករ នៃ សមាគម ខាង លើ ថង់ ដែល មាន ផលិត ផល ផ្សេង ៗ ដែល ផ្តល់ ជូន ដោយ លោក ចាន់តេវី