ព្រលឹងអាស៊ី

១.

បេសកកម្មវៀតណាម

ការ សាកល្បង បេសកកម្ម លើក ទី ១ និង កំហុស នៅ វៀតណាម

ពី Mother Marie's orphanage ទៅ Dak Lak និង the ស្វែងរក ម្តាយ កូន ដែល បាន ចិញ្ចឹម នៅ ប្រទេស បារាំង មិន និយាយ ពី កូន ចៅ របស់ ខ្លួន ឡើយ រូស បេសកកម្ម ដំបូង របស់ យើង ដែល មិន មែន ជា បេសកកម្ម មួយ គឺ ជា បេសកកម្ម មួយ មាត់ ដែល សម្រេច ចិត្ត បង្កើត AME D'ASIE ហើយ យើង មាន មោទនភាព ចំពោះ វា ។