ព្រលឹងអាស៊ី

១.

ជា រៀង រហូត ក្នុង ចិត្ត យើង 

២ សមាជិក នៃ ម៉ោង ទី ១ នៅ ដើម កំណើត នៃ ការ បង្កើត AME D'ASIE ដែល យើង នឹង មិន ដែល ភ្លេច ឡើយ។
FLO បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២។
មី ស៊ី ល ក្នុង មេដាយមាស លើ រូបថត ស្លាប់ កាលពី ថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣

ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2002 ត្រឡប់ មក វិញ នូវ កុលសម្ព័ន្ធ ដី គោក ។
ពេល វេលា ល្អ រីករាយ នឹង សត្វ ក្ងាន ជាមួយ ហ្វ្លូ នៅ ឆ្នេរ Nha Trang ។
នៅ ទីនេះ កន្លែង ដែល យើង បាន សម្រេច ចិត្ត បង្កើត សមាគម នេះ ។